Home / FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ


Çocukları gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten bir etkinliktir. Bu etkinlik çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar, Çevrelerinde gördükleri obje ve olaylara karşı meraklıdırlar. Bu meraklarını canlı tutmak için onları harekete geçirecek, ilgilerini çekecek fen etkinliklerini planlamalıdır.


Bu etkinlikler çocukların;

 • Bilimsel düşünmelerini,

 • Yaparak, yaşayarak öğrenmelerini,

 • Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini,

 • Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını,

 • Neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini,

 • Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri tanımlarını,

 • Kavram gelişimlerini,

 • Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini,

 • Yeni fikirler üretebilmelerini,

 • Yaratıcı düşünme becerilerini,

 • Kendine güven duymalarını,

 • Psikomotor becerilerini,

 • Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını ayırt edebilmelerini,

 • Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını,

 • Grup içinde yardımlaşma, paylaşma, işbirliği gibi sosyal davranışları,

 • Kendi becerilerini tanımalarını,

 • Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını geliştirmelerini sağlar.

Okul öncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa çalışmaları sırasında kullanılan materyallerin özellikleri önemlidir. Bu materyallerin seçiminde öğretmen; çocukların oyunlarında tercih ettikleri materyalleri; problem çözmeye, deney yapmaya ve algılama yeteneklerini geliştirmeye yarayan materyalleri (renk, şekil, boyut vb.) çocukların hareket ettirebileceği ve gözlemleyeceği materyalleri kullanmaya dikkat etmelidir.

            Bilim etkinlikleri sırasında yapılabilecek aktiviteler; bitki yetiştirme, hayvan besleme, deneyler, gezi ve gözlemler, sınıfa konuk çağırma ve bilim köşesinde bulunan materyaller kullanarak yapılan çalışmalardır.

Bu aktiviteler sırasında çocuklar: duyu organlarını kullanarak gözlem yapma, obje ve olayları belli özelliklerine göre sınıflandırma, obje yada olaylar arasında karşılaştırmalar yapma, arkadaşları, öğretmeni ve başkalarıyla iyi iletişim kurma, çevrelerindeki obje ve olaylara ilişkin sonuçlar çıkarma, olayları ve nesneleri açıklarken sayıları kullanma ve objelere yönelik ölçümler yapma gibi bilimsel süreçlerden geçerler.